Edukacija iz psihoanalize se u potpunosti može provesti u Zagrebu

SMJERNICE EDUKACIJE HRVATSKOG PSIHOANALITIČKOG DRUŠTVA ZA APLIKANTE I KANDIDATE U PSIHOANALIZI

1. Aplikant koji želi ući u edukaciju iz psihoanalize i tako postati registrirani analizant HPsD-a mora imati visoku stručnu spremu. Poželjno bi bilo da je liječnik (po mogućnosti psihijatar ili specijalizant psihijatrije), psiholog (po mogućnosti klinički psiholog). Aplikanti koji nemaju kliničko iskustvo na području psihijatrije, obavezni su steći to iskustvo tijekom svoje psihoanalitičke izobrazbe u sklopu propisanog programa propedeutike pri psihoterapijskoj komori.

 

2. Ako se želite prijaviti za prvi intervju procesa eduakcije, čijim se prolaskom postaje registrirani analizant, aplikant treba kontaktirati direktora treninga HPsD-a, trebate poslati svoj CV (s osobnim podacima vezanim uz proces odrastanja, stručnog usavršavanja, motivacijom za psihoanalizu – ukupno maksimalno 2 A4 stranice). Ukoliko se radi o aplikantu koji je do sada imao kliničkog iskustva u radu s psihijatrijskim bolesnicima, trebate pripremiti klinički materijal (iz svog terapijskog iskustva). Prvi intervju provode tri trening analitičara, članovi Odbora za izobrazbu HPsD-a. Svaki analizant bira mentora (iskusni analitičar ili trening analitičar) od početka teorijske izobrazbe.

 

3. Registrirani analizant sam bira analitičara (prema popisu trening analitičara koji mu dostavlja Direktor treninga). Nakon minimalno 300 sati vlastite analize (4 sata tjedno), registrirani analizant može se prijaviti Odboru za izobrazbu, za intervju za status kandidata. Taj intervju provode 2 trening analitičara, članovi Odbora za izobrazbu. Tijekom intervjua se procjenjuje analizantov napredak i stupanj zrelosti dosegnut tijekom vlastite analize. Registrirani analizant je obavezan prisustvovati teorijskom dijelu izobrazbe, te treba biti aktivan i pokazati interes za psihoanalizu. Nakon pozitivne evaluacije, registrirani analizant stječe status kandidata, i može početi s prisustvovanjem kliničkim seminarima i sa supervizijom prvog pacijenta u analizi. Supervizora bira sam, između trening analitičara.

 

4. Minimalni broj sati osobne analize je 800 sati. Osobna analiza mora započeti unutar jedne godine od prvog intervjua na kojem je prihvaćen (ili mora barem postojati dogovoreni datum početka analize s izabranim analitičarem). U protivnom prvi se intervju mora ponoviti.

 

5. Preporučuje se da osobna analiza traje do kraja prve supervizije koja obično traje barem dvije godine, tj. 80 sati.

 

6. Tijekom izobrazbe svaki edukant mora imati 4 godine teorijske izobrazbe. Teorijski seminari se održavaju u prostoru HPsD-a, po rasporedu: od 10.00-13.00h prvi seminar; od 14.00-17.00h drugi seminar. Svaki seminar ima svog voditelja, a za svaki seminar obavezna literatura sadrži maksimalno 2 članka koja bi se trebala proučiti. Seminari će se održavati jednom mjesečno, svaku drugu subotu u mjesecu. Uključenje u teoriju moguće je od početka analize (no maksimalno do početka druge godine teorije). Obavezno je prisustvovati na minimum 80% teorijskih seminara, a ukoliko je izostanak veći, mora se nadoknaditi u idućem ciklusu procesa teorijske izobrazbe.

Analizantima su obavezne kliničke diskusije. Kliničke diskusije se provode svakog prvog utorka u mjesecu, a voditelji diskusija se mjenjaju iz mjeseca u mjesec (imamo 3 para voditelja).

Za kandidate je obavezno sudjelovanje na Kliničkim seminarima koji se održavaju svaki tjedan, u četvrtak ili u petak od 20.15 h; svaki tjedan je voditelj drugi trening analitičar, i u svakoj supervizijskoj grupi pratit će se po jedan slučaj kroz minimum 6 mjeseci. Klinički seminari su obavezni od trenutka kad se postane kandidat do trenutka kad se postane psihoanalitičar. Kandidati bi trebali biti prisutni na najmanje 80% kliničkih seminara. Svaki kandidat treba barem jednom prezentirati kontinuirani slučaj tijekom kliničkih seminara.

Svaki kandidat obavezno u tijeku edukacije mora prisustvovati barem jednom „Autor seminaru“, po vlastitom izboru (seminari se održavaju u ciklusima, jednom mjesečno, ponedjeljkom uvečer).

U toku edukacije za sve je edukante poželjno što više sudjelovanja na domaćim i stranim psihoanalitičkim kongresima, a na seminarima organiziranim sa stranim predavačima-trening analitičarima koji gostuju u HPD-u sudjelovanje je obavezno.

 

7. Tijekom izobrazbe, svaki kandidat treba imati dvije supervizije vlastitog rada s pacijentima u psihoanalizi. Supervizije provode trening analitičari, koje kandidati sami biraju. Supervizije se odvijaju jednom tjedno, kroz dvije godine za svaki slučaj koji je u superviziji (što je minimalno 80 sati svake supervizije). Prva supervizija mora biti tet-a-tet, dok druga supervizija može biti obavljena putem skype veze, ili e-maila, ali sa obaveznim, povremenim (jednom mjesečno ili do jednom u tri mjeseca) supervizijama „uživo“. Kandidat započinje analitički rad s prvim pacijentom u dogovoru sa supervizorom, ne prije početka supervizije. Supervizija završava kad supervizor procjeni i dade mišljenje da je supervizijski proces završen.

 

8. Edukant može uzeti prvog pacijenta u analizu kada postane kandidat. Pacijent koji je u analizi kod kandidata treba imati 4 sata analize na kauču svaki tjedan. Preporučuje se da kandidat ne uzima drugog pacijenta u analizu u periodu kraćem od 6 mjeseci od početka prve supervizije. Drugi pacijent u analizi može biti u frekvenciji tri puta tjedno.

 

9. Edukanti koji žive u gradovima udaljenim minimalno 200km od Zagreba, mogu analizu organizirati u settingu tzv. «shuttle» ili «kondenzirane analize». Za njih je minimalan broj sati osobne analize 400 sati ( tj.100 sati godišnje). Oni se mogu prijaviti za intervju za status kandidata nakon minimalno 150 sati osobne analize. Sva ostala pravila edukacije vrijede kao i za ostale edukante, s tim da jedan dio seminara tijekom radnoga tjedna mogu obaviti uključenjem na skype liniju.

 

10. Preporuča se svim kandidatima da se učlane u IPSO.

 

11. Cjelokupan proces edukacije može najviše trajati 15 godina. Nakon toga, povjerenstvo za izobrazbu razmatra mogućnost daljeg nastavka izobrazbe.

 

12. Svi kandidati plačaju mjesečnu članarinu HPsD-u. Članarina mora biti podmirena sa prijavom za završni prikaz.

 

13. Nakon završenog teorijskog i kliničkog dijela izobrazbe, završenih supervizija i obaveznih 800 sati vlastite analize, kandidat podnosi zamolbu Odboru za izobrazbu za konačnu evaluaciju. Uz zamolbu prilaže potvrde o odrađenim područjima edukacije, te prilaže pismeni izvještaj – esej o tijeku obje psihoanalize koje je vodio pod supervizijom. Pismeni izvještaj treba sadržavati max 15 kartica, a u njemu kandidat prikazuje vlastito razumijevanje procesa psihoanalize, transferno-kontratransferne dinamike, napretka pacijenta u analizi , te obavezno dvije psihoanalitičke seansu u slijedu. Kandidat se prijavljuje za evaluaciju Odboru za izobrazbu, a supervizori šalju svoja izvješća. Tri člana Odbora za izobrazbu prouče pisani materijal i izvješća obje supervizije te ocjenjuju evaluaciju. U slučaju pozitivne evaluacije, kandidat je obavezan u sljedećih godinu dana pred Skupštinom HPsD-a prezentirati jednu od analiza po vlastitom izboru. Trajanje prezentacije je od 45-60 minuta, a članovi Skupštine glasuju tajno o primanju kandidata u članstvo (na osnovu glasova natpolovične većine prisutnih članova). U slučaju negativno evaluiranog pismenog izvješća od strane Odbora za izobrazbu, kandidat nastavlja sa supervizijama i godinu dana nakon prve aplikacije može ponovo aplicirati za status psihoanalitičara.